Ашықәс ҿыц аламҭалаз Аминистр адныҳәалара ҟаиҵеит

29.12.2017


Ҳаҭыр зқәу арҵаҩцәа, аҭаацәа, аҵаҩцәа!

     Гәыкала ишәыдысныҳәалоит иааиуа Ашықәс ҿыци

               Қьырса ныҳәеи!

Арҭ аныҳәақәа - иҷыдоу ныҳәақәоуп, ҳаидыркылоит ҳаҩны ахәышҭаарақәеи ҳҭаацәеи рыԥхаррала, иаҳзеиԥшу агәырӷьарақәеи агәазыҳәарақәеи рыла.

Иҳаҩсуа ашықәс ҭәын аҵарадырра иадҳәалаз, ақәҿиарақәа змаз ахҭысқәа рыла. Еиуеиԥшым афорумқәеи, аолимпиадақәеи, арҿиаратә фестивальқәеи, аспорттә еицлабрақәеи ирылахәыз ҳҿар ҳазларылаҽхәаша даара ирацәоуп. Угәы иахәартә иҟоуп аҵареи, аҟазареи, акультуреи зхы рылазырхәуа аҿар рықәҿиарақәа ахьтрадициахаз. Уи зыбзоуроу шәара зџьабааи зҭакԥхықәреи ҳараку арҵаҩцәа шәоуп. Ишәымоу шәзанааҭ ахь абзиабареи, ҳәаа змам шәычҳареи, апатуеиқәҵареи, ҿырԥшыгас иаанхоит изызҳауа аҿар рзы.

Агәра ганы ҳаҟоуп, ауаҩреи, аламыси, аԥсуареи зылашәааӡо аҿар аринахысгьы Аԥсны аизҳазыӷьареи уи адоуҳатә мали рышьҭыхраҿы рылшарақәа шаларгало, ахьӡ-аԥша шаздырҳауа.

Иааиуа Ашықәс ҿыц ҳгәыӷра лашақәа адаҳҳәалоит, аха уи зеиԥшрахо знапы иану ҳара ҳауп. Ишәзаанагааит аҭынчра, агәыӷра, аманшәалара, анасыԥ!  Аиааира ҿыцқәа ирышықәсхааит!

Ишәзеиӷьасшьоит шәколлегацәа, шәҩызцәа, бзиа ижәбо, ишәызгәакьоу ауаа шәдыргәырӷьаларц, шәхәышҭаарақәа рҟны абеиареи аизҳазыӷьареи агымзарц!

Ҳагәҭакқәеи ҳгәаҳәарақәеи Анцәа ду иҟынӡа инаӡааит!

Шәадныҳәалазааит Ашықәс ҿыц!Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи                

аҭҵаарадырреи рминистрра                                      А.П. КАКОБА