Акыр иаҧсоу Шоҭа Хьыҷ-иҧа!

30.11.2018

Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҵареи аҭҵаарадырреи рминистрра ахьӡала, арҵаҩцәа рыхьӡала ишәыдныҳәалаз 85 шықәса шәхыҵреи шәыҭҵаарадырра-рҿиаратәи, шәырҵаҩратә усуреи 65 шықәса ахыҵреи!

85 шықәса – ари ҭоурыхуп, ҧсҭазаароуп. Арҭ ашықәсқәа ирҭагӡаны шәара шәеицырдыруа шәҟалеит аԥышәа ду змоу, абаҩхатәра злоу аҵарауаҩ, арҵаҩы, раҧхьаӡатәи аҧсуа фольклорҭҵааҩ, аепосҭҵааҩ, хаҭала, кавказтәи ажәларқәа Нарҭаа ирызку рҳәамҭақәа аҭҵааҩык иаҳасабала. Шәыҧсҭазаара зегьы азышәкит, хамеигӡарада амаҵ азыжәуит иҧшьоу аус – аҵареи аҭҵаарадырреи. Шәџьабаа иацуп абзиабара, арҿиаратә гәазыҳәара, адоуҳатә мчы.

Авторс шәрымоуп 200 ҭҵаарадырратә усумҭа инареиҳаны, урҭ ирхыҧхьаӡалоуп арҵаҩцәа рзы аметодикатә цхыраагӡақәа, аҧсуа школқәеи иреиҳау аҵараиурҭақәеи рзы апрограммақәа, амонографиақәа. Шәнаукатә рҿиареи шәырҵаҩратә усуреи шьахәла ихеибарҭәаауеит.

Шоҭа Хьыҷ-иҧа, хаҭала шәара ишәылшеит, аҧсуа епикатә традициақәа рыҭҵаара аус аҭҵаарадырратә кадемиатәны аҟалара, уи х-хырхарҭак рыла иҭышәҵааит: архаикатә, аклассикатә, аҭоурыхтә. Шәыхьӡ хьтәы нбанла иаанхоит аҭҵаарадырраҿы. Иаҳҳәар ҳалшоит, шәыбзоурала аҧсуа ҭҵаарадырра ҽаҧарак ҧхьаҟа еиҭаҧеит ҳәа. Шәызнысыз амҩа егьа ҭакҧхықәреи џьабааи ацзаргьы, шәыҧсҭазаара зегьы азышәкит шәыжәлар рымаҵ азура. Ари насыҧ дууп!

Шәара шәыпрофессионализм, шәҟәыҕара, шәычҳара хәы змам малуп, ҿырҧшыга дууп ҳажәлар рлахьынҵеи уаҵәтәи рҧеиҧши хьаас измоу рзы.

Шәџьабаа ахә ҳаракны ишьо, Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахадара ишәанаршьеит ахьӡ ҳаракқәа: «Ахьӡ-Аҧша» аорден II аҩаӡара, «Аҧсны аҭҵаарадырра зҽаҧсазтәыз аҵарауаҩ», «Аҧсны Акультура зҽаҧсазтәыз аусзуҩы», «Иреиҳау ашкол зҽаҧсазтәыз аусзуҩы», Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсны Аҳәынҭқарратә премиа.

Шәлагала маҷым иахьагьы, ааҧсарак ҟамҵакәа аус жәуеит Аҧсны ашәҟәыҩҩцәа рассоциациеи Урыстәыла ашәҟәыҩҩцәа реидгылеи алахәылас, Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аҧсуаҭҵааратә институт аҭҵаарадырратә усзуҩы хадас. Шәыҧсҭазаара зегьы здышәҳәалаз аҭҵаарадырра аус аҟны шәколлегацәеи шәҵаҩцәеи меигӡарахда шәҧышәа рымажәдоит. Шәнапы злаку аус аҭакҧхықәра ду шацу дырны, еснагь ишәыцуп ауаҩра, амилаҭ ахаҿра – Аҧсуара.

Ишәзеиӷьаҳшьоит агәабзиара, агәамч, аихьӡара дуқәа, аҧсуа ишықәс нҵыра ду!

Шәагымзааит шәџьабаа зду ҳ-Аҧсадгьыл Аҧсны!

Аҧсны Аҳәынҭқарра Аҵареи

аҭҵаарадырреи рминистр                                                 А. П. КАКОБА