Адышшылара

15.10.2018

 Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи аҭҵаарадырреи рминистрра гәалсра дула ирыдышшылоит, зыԥсҭазаара иалҵыз, арҵаҩы, аметодист, аҵарауаҩ, Апедагогика аинститут анаукатә усзуҩы хада, ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи рзы хыԥхьаӡара рацәала аметодикатә цхыраагӡақәеи арҵага ашәҟәеи равтор, Аԥсны зҽаԥсазтәыз Арҵаҩы, «Ахьӡ-Аԥша» аорден III аҩаӡара занашьоу Агрба Сырма Камыгә-иԥҳа лҭаацәеи лгәакьацәеи.

Акыршықәса инеиԥынкыланы аԥсуа бызшәеи алитературеи ахәыҷқәа рызнагараҿы злагала дуу, лыԥсҭазаара лалҵра цәыӡ дууп аҵареи аҭҵаарадырреи, иара убас аус лыцызуази илзааигәази рзы.