Ҳаҭыр зқәу арҵаҩцәа, аҵаҩцәа, аҭаацәа!

30.12.2018

    Аԥсны Аҳәынҭқарра Аҵареи аҭҵаарадырреи рминистрреи хаҭала сара сҟынтәи гәыкала ишәыдысныҳәалоит иааиуа 2019-тәи ашықәс ҿыц!

Иҳаҩсуа 2018-тәи ашықәс ҭәын аҵарадырра иадҳәалаз, ақәҿиарақәа змаз ахҭысқәа рыла. Еиуеиԥшым афорумқәеи, аолимпиадақәеи, арҿиаратә фестивальқәеи, аспорттә еицлабрақәеи ирылахәыз ҳҿар ҳазларылаҽхәаша даара ирацәоуп. Угәы иахәартә иҟоуп аҵареи, аҟазареи, акультуреи зхы рылазырхәуа аҿар рықәҿиарақәа ахьтрадициахаз. Уи зыбзоуроу шәара зџьабааи зҭакԥхықәреи ҳараку арҵаҩцәа шәоуп. Ишәымоу шәзанааҭ ахь абзиабареи, ҳәаа змам шәычҳареи, апатуеиқәҵареи, ҿырԥшыгас иаанхоит изызҳауа аҿар рзы.

Иарбан усзаалак – ҳажәлар ирдыруазароуп, аҳәынҭқарра уаҵәтәи аԥеиԥш аҿы аҵарадырра уасхырс ишыҟоу. Уи ауасхыр арӷәӷәаразы есышықәса имҩаԥаагоит еиуеиԥшым алагала ҿыцқәа, убас иааиуа ашықәс ҿыцазгьы иҳамоуп имаҷымкәа агәҭакқәа, зынагӡара шықәсык иалагӡан иҳалшап ҳәа ҳгәы иаанаго.

Ҳазҭало 2019-тәи Ашықәс Ҿыц ҳгәыӷра лашақәа адаҳҳәалоит, аха уи зеиԥшрахо знапы иану ҳара ҳауп. Ишәзаанагааит аҭынчра, агәыӷра, аманшәалара, анасыԥ! Аиааира ҿыцқәа ирышықәсхааит!

Ишәзеиӷьасшьоит шәколлегацәа, шәҩызцәа, бзиа ижәбо, ишәызгәакьоу ауаа шәдыргәырӷьаларц, шәхәышҭаарақәа рҟны абеиареи аизҳазыӷьареи агымзарц!

Илашазааит, насыԥ, амазааит шәыҩнаҭа! Анцәа Ду илыԥха аманы, ишәҭыкакаҷлааит Ҳаԥсадгьыл Аԥсынтәыла!

Ҽааныбзиала!

 

Аминистр                                                      А.П. Какоба